<% session.codePage = default_CodePage response.charSet = default_charSet macIP = Request.Cookies("macIP") Dim arrRs, arrCha, log_num, goPage,rs Dim endPage, fileNames, fN(50) Dim startLecDate, endLecDate, viewDate, viewColor, schQuiz, viewQuiz, schQuizResult, viewQuiz2, isQuiz Dim quizViewCnt : quizViewCnt = 1 Dim bookCode Dim SlctTestDate, studyYNFlag Dim macIP Dim log_lecnum, test_fg : test_fg = 0 Dim work_fg : work_fg = 0 Dim note_fg : note_fg = 0 Dim discuss_fg : discuss_fg = 0 Dim arr_Date Dim start_date Dim end_date Dim test_flag , test2_flag ,disp_fg, popup disp_fg = 0 log_num = trimReq("log_num") popup = trimReq("popup") If trimReq("B") <> "" Then log_num = trimReq("B") End If sub chk_test() '================================================= '시험일정에 맞게 상단에 표시 '================================================= Dim sql2 If request.Cookies(appVendorDB)("member_id") <> "" then sql2 = " select * from mem_study_log where mem_id = '"& request.Cookies(appVendorDB)("member_id")&"' and (( DATEDIFF(HH, dateadd(HH,10,SELTEST1DATE), GETDATE()) >= 0 AND DATEDIFF(SS, dateadd(HH,34,SELTEST1DATE), GETDATE()) <= 0) or (( DATEDIFF(HH, dateadd(HH,10,SELTEST2DATE), GETDATE()) >= 0 AND DATEDIFF(SS, dateadd(HH,34,SELTEST2DATE), GETDATE()) <= 0)) ) " Set rs = conn.execute(sql2) If not rs.eof Then test_fg = 1 End If rs.close() sql2 = " select * from mem_study_log where mem_id = '"& request.Cookies(appVendorDB)("member_id")&"' " Set rs = conn.execute(sql2) If not rs.eof Then Do While Not rs.eof= true If CDate(rs("note_date1")) <= Now() And CDate(Left(CStr(rs("note_date2")),10) & " 23:59:59") >= Now() then note_fg = 1 End if If CDate(rs("work_date1")) <= Now() And CDate(Left(CStr(rs("work_date2")),10) & " 23:59:59") >= Now() then work_fg = 1 End if If CDate(rs("discuss_date1")) <= Now() And CDate(Left(CStr(rs("discuss_date2")),10) & " 23:59:59") >= Now() then discuss_fg = 1 End If rs.movenext loop End If rs.close() End If End sub sub visit_count3( ByVal num ) Dim sql2 sql2 = " select lec_num from mem_study_log where log_num='"& num &"'" Set rs = conn.execute(sql2) If Not rs.eof Then log_lecnum = rs(0) End If rs.close() dim vReferer, vIP, vTarget, vDW,vBrowser,vOS vReferer = request.ServerVariables("HTTP_REFERER") vIP = request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") vTarget = request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?" & request.ServerVariables("QUERY_STRING") vDW = weekday(date) dim vSeason select case month(date) case 3,4,5 vSeason = 1 case 6,7,8 vSeason = 2 case 9,10,11 vSeason = 3 case 12,1,2 vSeason = 4 end select dim temp temp = request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") temp = split(temp,";") if ubound(temp) > 1 then vBrowser = temp(1) vOS = temp(2) vOS = replace(vOS,")","") vBrowser = trim(vBrowser) vOS = trim(vOS) vBrowser = replace(vBrowser,"'","''") vOS = replace(vOS,"'","''") end If end sub If log_num <> "" Then call visit_count3(log_num) End If goPage = trimReq("goPage") If len(goPage) = 0 Then goPage = 1 ' if Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") = "218.151.10.27" Then 'Response.write LectureMemberList2(Request.Cookies(appVendorDB)("member_id"),"on", "", 50, goPage) arrRs = LectureMemberList(Request.Cookies(appVendorDB)("member_id"),"on", "", 500, goPage) 'End IF 'arrRs = LectureMemberList(Request.Cookies(appVendorDB)("member_id"),"on", "", 50, goPage) 'Response.end schQuiz = SubChapterQuiz() schQuizResult = SubChapterQuizResult(log_num) bookCode = BookSubjectList() Dim sql, arrIP arrIP = MemberMACIP() Function BookSubjectLink(bookCode) Dim bookSubject : bookSubject = "-" Dim b If IsArray(bookCode) Then For b=0 To UBound(bookCode, 2) If bookCode = bookCode(0,b) then bookSubject = "" & bookCode(1,b) & "" Exit For End If Next End If Response.Write bookSubject %> <% End Function function fnc_historyView( ByVal log_num, ByVal sch_num ) Dim SQL, oRs, rtnValue SQL = " SELECT " SQL = SQL & " CASE WHEN A.SLEA_PAGENUM = (SELECT MAX(SLEA_PAGENUM) FROM SCH_LEARNING WHERE SCH_NUM = '"& sch_num &"') THEN " SQL = SQL & " (SELECT SLEA_SOURCE FROM SCH_LEARNING WHERE SCH_NUM = '"& sch_num &"' AND SLEA_PAGENUM = 1) " SQL = SQL & " ELSE " SQL = SQL & " (SELECT SLEA_SOURCE FROM SCH_LEARNING WHERE SCH_NUM = '"& sch_num &"' AND SLEA_PAGENUM = A.SLEA_PAGENUM) " SQL = SQL & " END AS SOURCE " SQL = SQL & " FROM SCH_LEARNING A " SQL = SQL & " WHERE A.SCH_NUM = '"& sch_num &"' " SQL = SQL & " AND A.SLEA_PAGENUM = " SQL = SQL & " ( " SQL = SQL & " SELECT MAX(PAGE_NUM) FROM LEC_LISTENED WITH(NOLOCK) " SQL = SQL & " WHERE SCH_NUM = '"& sch_num &"' " SQL = SQL & " AND LOG_NUM = '"& log_num &"' " SQL = SQL & " ) " set oRs = conn.Execute(SQL) if not oRs.EOF then rtnValue = oRs(0) else rtnValue = "" end if fnc_historyView = rtnValue end function Dim arrList1, arrList2,arrList3, arrLec,arrPop ''공지사항 strSql = " SELECT top 5 num, title, convert(varchar(10), regDate, 120) as regDate, datediff(d, regDate, getdate()), etc3 " strSql = strSql & " FROM bbs " strSql = strSql & " WHERE bbs_name='notice01' AND own_id='"& appVendorDB &"' ORDER BY rootNum DESC, stepKey ASC " set rs = conn.execute(strSql) if(not(rs.bof or rs.eof)) then arrList1 = rs.getRows end if rs.close %> <%if popup = "on" then%>

부지런히 목표를 향해
달려가는 <%=request.Cookies(appVendorDB)("mem_name")%>님,
바른교육평생교육원이 함께합니다.

<%end if%>
Loading...
 
<%if appVendorDB = "study_license" then%> <%elseif appVendorDB = "ps_license" then%>

* 수강은 4주 동안 가능하시며 수강기간 연장을 원하실 경우 기간연장신청 버튼을 눌러 자동으로 4주 연장이 가능합니다.
* *출석률 60% 이상이 되셔야 시험응시가 가능합니다. (시험은 PC & 모바일에서 가능합니다)
* 시험까지 합격후 자격증 발급 신청을 하셔야 협회에 등록이 되어 고유번호가 부여됩니다.
* 자격증 취득후 이력서 및 해당 활용 기관에 정식으로 기재가 가능합니다.
* 자격증 취득후 갱신이 필요없는 평생자격증입니다.
* 시험 합격 후 14일 이내로 자격증을 신청해 주시기 바랍니다. (발급기간 경과시 해당 학습내용이 자동으로 초기화가 됩니다.)
* 자격증 신청시 상장형과 고급카드형이 동시에 제작되어 발급 됩니다.
* 출석률을 부정으로 충족시 수강이 인정되지 않을수 있습니다.
* 출석률이 정상적으로 안 보일 경우 오른쪽 상단에 [나의 강의실] 다시 한번 클릭하시면 출석률 정상적으로 확인 가능합니다

<%elseif appVendorDB = "korea005_licens" then%> <%elseif appVendorDB = "cyber2_license" then%> <%elseif appVendorDB = "kbs_license" then%>

* 수강은 4주 동안 가능하시며 수강기간 연장을 원하실 경우 기간연장신청 버튼을 눌러 자동으로 4주 연장이 가능합니다.
* *출석률 60% 이상이 되셔야 시험응시가 가능합니다. (시험은 PC & 모바일에서 가능합니다)
* 시험까지 합격후 자격증 발급 신청을 하셔야 협회에 등록이 되어 고유번호가 부여됩니다.
* 자격증 취득후 이력서 및 해당 활용 기관에 정식으로 기재가 가능합니다.
* 자격증 취득후 갱신이 필요없는 평생자격증입니다.
* 시험 합격 후 14일 이내로 자격증을 신청해 주시기 바랍니다. (발급기간 경과시 해당 학습내용이 자동으로 초기화가 됩니다.)
* 자격증 신청시 상장형과 고급카드형이 동시에 제작되어 발급 됩니다.
* 출석률을 부정으로 충족시 수강이 인정되지 않을수 있습니다.
* 출석률이 정상적으로 안 보일 경우 오른쪽 상단에 [나의 강의실] 다시 한번 클릭하시면 출석률 정상적으로 확인 가능합니다

<%else%>

* 수강은 4주 동안 가능하시며 수강기간 연장을 원하실 경우 기간연장신청 버튼을 눌러 자동으로 4주 연장이 가능합니다.
* *출석률 60% 이상이 되셔야 시험응시가 가능합니다. (시험은 PC & 모바일에서 가능합니다)
* 시험까지 합격후 자격증 발급 신청을 하셔야 협회에 등록이 되어 고유번호가 부여됩니다.
* 자격증 취득후 이력서 및 해당 활용 기관에 정식으로 기재가 가능합니다.
* 자격증 취득후 갱신이 필요없는 평생자격증입니다.
* 시험 합격 후 14일 이내로 자격증을 신청해 주시기 바랍니다. (발급기간 경과시 해당 학습내용이 자동으로 초기화가 됩니다.)
* 자격증 신청시 상장형과 고급카드형이 동시에 제작되어 발급 됩니다.
* 출석률을 부정으로 충족시 수강이 인정되지 않을수 있습니다.
* 출석률이 정상적으로 안 보일 경우 오른쪽 상단에 [나의 강의실] 다시 한번 클릭하시면 출석률 정상적으로 확인 가능합니다

<%end if%>
<%'수강중인리스트%> <%Call getHiddens(Array("nowPage", "goPage", "startNum") , Array("", goPage, ""))%> <%Call getHiddens(Array("num", "lec_num", "istype", "is_cancel", "res_cancel") , Array("", "", "", "", ""))%> <%Call getHiddens(Array("logNum") , Array(log_num))%> <% Dim i, j, k, l, arrLow, chkChapter, isChapter, subChapterCount, listenedCount, fdir Dim arrSubChapter, r, f, chDir, subChapterFiles, m, icon_img Dim listen_percent, listen_see, listen_duration, lis_date Dim h, g Dim arrLisCnt, arrSubFile, sch_time, sch_source,att_n_cnt att_n_cnt = 0 If IsArray(arrRs) Then For i = Lbound(arrRs, 2) To Ubound(arrRs, 2) '--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '1.과정수강번호, 2.수강번호, 3.아이디, 4.구분, 5.패키지번호, 6.단과번호, 7.결제번호, 8.등록일, 9.진도율, 10.진도점수, 11.시험점수, 12.과제점수, 13.총점수, 14.수료구분, '15.과정코드 16.카트코드, 17.단과과정코드, 18.단과과정명, 19.수강시작일, 20.수강종료일, 21.최초수업일, 22.마지막수업일, 23.과정구분 '--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sql = "select isNull(SUM(cnt), 0) as sch_total , (isNull(SUM(cnt), 0)/13) as sch_cnt from (select (select COUNT(csch_num) from ch_sch where ch_num = a.ch_num) cnt from lec_chapter a where lec_num = " & arrRs(5,i) & ") as TEMP" Set rs = conn.execute(sql) sql2 = "select COUNT(*) as lis_cnt from (" sql2 = sql2 & " select " sql2 = sql2 & " etc_num6 = CASE WHEN (SELECT COUNT(*) FROM sch_learning WHERE SCH_NUM = A.SCH_NUM) > 0 THEN " sql2 = sql2 & " (convert(float, (select sum(etc_num1) from lec_listened with(nolock) where sch_num = a.sch_num and log_num = "&arrRs(0,i)&" and mem_id = a.mem_id) " sql2 = sql2 & " / convert(float, (select sum(slea_time) from sch_learning where sch_num = a.sch_num)) * 100)) " sql2 = sql2 & " ELSE " sql2 = sql2 & " (select top 1 etc_num6 from lec_listened with(nolock) where sch_num = a.sch_num and log_num = "&arrRs(0,i)&" and mem_id = a.mem_id) " sql2 = sql2 & " END " sql2 = sql2 & " from(" sql2 = sql2 & " select ch_num, sch_num, mem_id from lec_listened with(nolock) " sql2 = sql2 & " where mem_id = '"&Request.Cookies(appVendorDB)("member_id")&"'" sql2 = sql2 & " and log_num = "&arrRs(0,i)&"" sql2 = sql2 & " and lec_num = "&arrRs(5,i)&"" sql2 = sql2 & " group by ch_num, sch_num, mem_id" sql2 = sql2 & " ) as a" sql2 = sql2 & " ) as temp" sql2 = sql2 & " where etc_num6 >= 100" if request.ServerVariables("REMOTE_HOST") = "121.186.67.196" then 'response.write sql2 &"

" end if Set rs2 = conn.execute(sql2) sql3 = "select (COUNT(*) * "&rs("sch_cnt")&") as test_cnt from test_result where log_num = "&arrRs(0,i) Set rs3 = conn.execute(sql3) sql4 = "select (COUNT(*) * "&rs("sch_cnt")&") as test2_cnt from test2_result where log_num = "&arrRs(0,i) Set rs4 = conn.execute(sql4) sql5 = "select round((convert(float, ("& rs2("lis_cnt") &")) / convert(float, ("&rs("sch_total")&" ))) * 100, 0) as lis_rate" Set rs5 = conn.execute(sql5) If rs5("lis_rate") > 100 Then lis_rate = 100 Else lis_rate = rs5("lis_rate") End If strSql = "update mem_study_log set lis_rate = " & lis_rate & " where log_num = " & arrRs(0,i) 'response.write strSql&"
" conn.execute(strSql) %> <% if arrRs(29, i) = "on" then '강좌오픈 if AuthLoginFlag and request.Cookies(appVendorDB)("licmember_admin") = "0" then '공인인증서 로그인 사용여부(rtCommon.inc 변수) If session("orcs_yn") = "Y" Then '공인인증서 로그인 ' jsHref = "?log_num="& arrRs(0, i) &"&goPage="& goPage&"" jsHref = "#none" ' jsAction = "" jsAction = "post_goto('/2tSub06/index01.html',{'B':'"& arrRs(0, i) &"','goPage':'"& goPage&"'},'');" Else jsHref = "#none" 'If request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") = "121.186.52.164" Then 'jsAction = "onclick="& chr(34) &"getLectureDetail('"& arrRs(0, i) &"','N');"& chr(34) &" " 'Else jsAction = "onclick="& chr(34) &"getLectureDetail('"& arrRs(0, i) &"','OpenNew');"& chr(34) &" " 'End If end if else jsHref = "#none" ' jsAction = "onclick="& chr(34) &"getLectureDetailSLB('iframe','"& arrRs(0, i) &"');"& chr(34) & " " ' 2013. 2. 1. 페이지이동로직 추가 'If request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") = "121.186.52.164" Then 'jsAction = "onclick="& chr(34) &"getLectureDetail('"& arrRs(0, i) &"','N');"& chr(34) &" " 'Else jsAction = "onclick="& chr(34) &"getLectureDetail('"& arrRs(0, i) &"','OpenNew');"& chr(34) &" " 'End If end if else jsHref = "#none" jsAction = "onclick=alert('결제완료 이후에 이용해주세요.\n\n감사합니다.'); return false;" end if %> <% Next End if %>
번호 자격명 진도율 강의수강 일자 시험응시
<%=i+1%> <%'=retLecName(arrRs(17, i),"title")%><%=arrRs(17, i)%> <%If request.ServerVariables("REMOTE_HOST") = "121.186.19.331" Then%>
<%=arrRs(126, i) %>,<%=arrRs(127, i)%> <%End If%>
<%=arrRs(8, i)%>% <%if cstr(arrRs(19, i)) => cstr(date()) then%> > <%else%> 종료 <%end if%> <%if left(arrRs(123, i),2) <> "05" then%> <%if arrRs(5,i)="586" Or arrRs(5,i)="428" Or arrRs(5,i)="591" then%>
정원이 마감되었습니다.
기존 신청자에 한하여 2018.11.30.까지
수강 및 발급이 가능합니다.
<%elseif arrRs(5,i)="435" Or arrRs(5,i)="436" Or arrRs(5,i)="422" Or arrRs(5,i)="403" Or arrRs(5,i)="508" Or arrRs(5,i)="594" Or arrRs(5,i)="548" then%>     
마감된 과정으로 수강까지만 가능합니다.
<%else%>     <%=left(arrRs(18, i),10)%> ~ <%=left(arrRs(19, i),10)%> 기간연장신청 <%End if%> <%end if%>
<% if request.ServerVariables("REMOTE_HOST") = "121.186.19.33" then 'Response.write arrRs(126, i) & " // " & arrRs(127, i) end if %> <%If arrRs(8, i) >= arrRs(125, i) and left(arrRs(123, i),2) <> "05" Then%> <% '시작날짜 현재와 비교후 시험버튼 보이기 해밀만적용 김형수20150819 dateting = date() - arrRs(18, i) 'response.write dateting %> <%If arrRs(126, i) > 0 and arrRs(127, i) > 0 Then%> <%elseif arrRs(126, i) > 0 and arrRs(127, i) = 0 Then%> <%If IsNull(arrRs(38,i)) Then%> <%If arrRs(5,i)="586" Or arrRs(5,i)="542" Or arrRs(5,i)="541" Or arrRs(5,i)="540" Or arrRs(5,i)="517" Or arrRs(5,i)="516" Or arrRs(5,i)="515" Or arrRs(5,i)="508" Or arrRs(5,i)="485" Or arrRs(5,i)="484" Or arrRs(5,i)="483" Or arrRs(5,i)="482" Or arrRs(5,i)="435" Or arrRs(5,i)="436" Or arrRs(5,i)="428" Or arrRs(5,i)="422" Or arrRs(5,i)="403" then %> - <%else%> <%end if%> <%Else%>
<%if arrRs(131,i) > 0 then%> <%if isNull(arrRs(36,i)) then%> 시험 채점중 <%else%> <%if arrRs(47,i) > 59 then%> <%If arrRs(130,i) = "22" Then%> 합격 <%Else%> 합격 <%End If%> <%else%> 시험 불합격
기관에 문의
<%end if%> <%end if%> <%else%> <%if arrRs(47,i) > 59 then%> <%If arrRs(130,i) = "22" Then%> 합격 <%Else%> 합격 <%End If%> <%else%> 시험 불합격
기관에 문의
<%end if%> <%end if%>
<%End If%> <%ElseIf arrRs(126, i) = 0 and arrRs(127, i) > 0 Then%> <%End If%> <%Else%> <%if arrRs(126, i) > 0 and arrRs(127, i) = 0 Then%> <%If arrRs(5,i)="435" Or arrRs(5,i)="436" Or arrRs(5,i)="422" Or arrRs(5,i)="403" then %> - <%elseif arrRs(5,i)="586" Or arrRs(5,i)="542" Or arrRs(5,i)="541" Or arrRs(5,i)="540" Or arrRs(5,i)="517" Or arrRs(5,i)="516" Or arrRs(5,i)="515" Or arrRs(5,i)="508" Or arrRs(5,i)="485" Or arrRs(5,i)="484" Or arrRs(5,i)="483" Or arrRs(5,i)="482" Or arrRs(5,i)="435" Or arrRs(5,i)="436" Or arrRs(5,i)="428" Or arrRs(5,i)="422" Or arrRs(5,i)="403" then %> - <%else%> <%end if%> <%else%> - <%end if%> <%End If%>
<%'=printPagingType2(pageCnt, goPage, 10, list_footer)%>
<%If getChk()Then%>
  
<%End If%> <%'수강중인리스트%>
자격증신청 자격증취득 후기글
<% if request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> TestModeIP Then %> " /> <% Else %> log_num : ch_num :
sch_num : lec_num2 :
kiganDate : lec_code :
studyYNFlag : gpage :
mem_id : " /> <% End If %>